BLI TRAFIKLÄRARE – helsingborg & kungsbacka

Trafiklärarutbildning i Helsingborg och Kungsbacka

Utbildningsstart Helsingborg: Januari och Augusti varje år
Utbildningsstart Kungsbacka: Januari varje år
Samma regler gäller på båda orterna.

Så här blir du trafiklärare

Färdvägen till jobbet som trafiklärare

Utbildningen till trafiklärare i Helsingborg

Utbildningen till trafiklärare i Helsingborg startar måndag vecka 3 och måndag vecka 35 varje år och är CSN-berättigad. Utbildningen genomförs under 60 veckor, med enbart två veckors studieuppehåll.


Ansökan till utbildningen som startar i januari 2024 har nu stängt. Ansökan till utbildningen som startar i augusti 2024 har nu öppnat och du måste lämna en fullständig ansökan senast den 10 april.
Besked för dig som ansökt till utbildningen som startar i augusti meddelas senast i månadsskiftet juni/juli.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss: info@utbildarna.com, 042-32 68 00

Trafiklärar­utbildning nu även i Kungsbacka

Utbildningen till trafiklärare i Kungsbacka startar måndag vecka 4 varje år och är CSN-berättigad. Utbildningen genomförs under 60 veckor utan något studieuppehåll. Detta är därför den i särklass snabbaste vägen för att utbilda sig till trafiklärare!

Ansökan till vår utbildning som startar i januari 2024 är nu stängd. Ansökan till utbildningen som startar 2025 öppnar under våren/sommaren 2024.
Besked för dig som ansökt till utbildningen som startar i januari meddelas senast i slutet av november.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss: info@utbildarna.com, 0300- 26 800

Ansökan för trafiklärarutbildningen i
Kungsbacka är nu stängd!

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar och innebär att du skall ha kunskaper motsvarande gymnasienivå. Läs mer om hur du uppfyller kraven gällande Grundläggande längre ner på sidan.

Särskilda behörighetskrav

Utöver den grundläggande behörigheten måste du även uppfylla nedanstående särskilda behörighetskrav:

 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2 eller motsvarande kurser enligt äldre bestämmelser. Betygskrav: 3/E/G.
  Om du saknar betyg i ovan kurser kan du boka in dig för ett svenskatest på plats hos oss för att visa att du har de kunskaper som krävs för utbildningen. Om du saknar särskild behörighet i svenska, men är behörig i övrigt kommer du bjudas in till ett svenskatest som genomförs hos oss.
 • Körkort förarbehörighet B under sammanlagt 18 mån av de tio senaste åren. Detta krav skall vara uppfyllt senast vid ansökningstidens utgång*.
 • Allsidig kör- och trafikvana. Denna styrks genom en körbedömning som genomförs genom Utbildarna AB. För att vara behörig till utbildningen krävs att du blir godkänd på körbedömningen. Skulle du inte bli godkänd är du välkommen att söka till utbildningen på nytt vid nästa ansökningsomgång.
  Observera att du även måste göra intervju som en del i urvalet. Intervjun genomförs hos Utbildarna AB.

Bokning av tid för körbedömning görs efter att Utbildarna AB genomfört bedömning av den grundläggande- och övriga delar i den särskilda behörigheten. När du bedöms som behörig i övriga delar kommer du få en inbjudan för att boka tid.

*Observera att du bland annat måste haft ditt körkort i minst 3 år av de senaste tio åren vid kursavslut för att erhålla godkännande som trafiklärare från transportstyrelsen

Du har grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

• Betyget godkänt i minst 2250 p
• Betyget godkänt i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 samt matematik 1
• Äldre gymnasieutbildning som vid utfärdandet uppfyllde kravet på grundläggande behörighet

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. (se nedan)

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen – Reell kompetens (se nedan)

Grundläggande behörighet enligt punkten 2 ovan

Utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten 1:

– Till ansökan skall bifogas betygsavskrift översatt till svenska. Översättningen skall vara utförd av auktoriserad översättare.
– Till ansökan skall även bifogas intyg från UHR som styrker att utbildningen uppfyller kraven på grundläggande behörighet för högskolestudier. För mer information besök Uhr:s hemsida: https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning

Observera: För att du skall kunna tillgodoräkna dig meritpoäng i de kurser som vi meritvärderar krävs antingen att du läst dessa kurser i Sverige eller att UHR gjort en bedömning av varje kurs av vad din betygsnivå motsvarar enligt betygssystemet i Sverige.

Svensk utbildning som motsvarar kraven i punkten 1:
Om du har gått en utbildning vid Folkhögskola uppfyller du den grundläggande behörigheten om du läst något av följande:

a. En treårig utbildning.
b. En tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan.
c. En tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet.
d. En ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Dessutom krävs det att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1. Observera att folkhögskolans intygande att du uppfyller godkänd nivå i ovanstående kurser innebär att detta jämställs med betyget E och att ditt sammanfattande studieomdöme ej gäller vid meritvärderingen

Grundläggande/särskild behörighet för dig med gymnasiesärskola
-Fullständigt slutbetyg från gymnasiesärskola ger grundläggande behörighet
-Den särskilda behörigheten skall vara uppfylld vilket innebär att sökande skall ha betyg från gymnasial        vuxenutbildning i Svenska 2/ Svenska som andra språk 2.

Observera: För att tillgodoräkna sig meritpoäng för betyg vid urvalet skall sökande, utöver Svenska 2/Svenska som andra språk 2, ha betyg i ett eller flera av följande gymnasiala kurser: Engelska 5, Matematik 1 (a, b el c), Religion 1 och Samhällskunskap 1a1

Reell kompetens enligt punkten 4 ovan

Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan du ansöka om att bli bedömd inom Reell kompetens enligt punkt 4 ovan.

Reell kompetens är den samlade faktiska kompetensen du har oberoende av hur, när och var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats genom gymnasiala, ej fullföljda studier, arbetsliv, personalutbildning, föreningsliv eller på annat sätt.

För att vi skall kunna bedöma om du uppfyller kravet på grundläggande behörighet är det viktigt att du inkommer med ett personligt brev som utförligt motiverar varför du önskar bli bedömd inom reell kompetens samt dokument som styrker din faktiska kompetens. Uppgifterna lämnas i samband med ansökan och laddas upp på ansökningssidan.

Oftast överstiger antalet sökande antalet tillgängliga utbildningsplatser. Detta innebär att ett Urval måste göras bland sökande som uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven. Utbildarna AB använder sig av följande urvalsgrunder:

 • Betyg, max 5 p
  Betygsmedelvärde i framräknas i följande fem gymnasiala kurser:
  Svenska2/Svenska som andra språk 2, Engelska 5, Matematik 1 (a,b eller c) Religion 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kurser enligt äldre kursplaner.
  Om du saknar betyg i någon av ovanstående kurser sätts poängen till noll och ingår i framräknat medelvärde. Betygsvärderingen sker även om du anses uppnå grundläggande behörighet genom reell kompetens, varför det är en fördel om du erhåller betyg i dessa kurser genom studier eller särskild prövning (kontakta Komvux på din hemort).
 • Körbedömning, max 10 p
  Körbedömningen genomförs av Utbildarna AB.
  Bedömningen sker utifrån praktisk och teoretisk kunskap inom trafikområdet och omfattar olika bedömningsområden. För att vara behörig till utbildningen krävs att du blir godkänd på körbedömningen. Skulle du inte bli godkänd är du välkommen att söka till utbildningen på nytt vid nästa ansökningsomgång.
 • Intervju och särskilt prov, max 10 p
  I samband med körbedömningen får du även genomgå en strukturerad intervju samt en skriftlig del där du får svara på ett antal grundläggande frågor inom trafikområdet samt fri skrivning utifrån några valda teman.

Tiden fram till sista ansökningsdag

Ansökan är öppen. Observera att du måste ha lämnat in en fullständig ansökan senast när ansökan stänger. Även om du inte har alla handlingar tillgängliga så skicka ändå gärna in din ansökan så snart som möjligt. Du har möjlighet att komplettera med behörighetsgivande handlingar fram till ansökan stänger.

När du lämnat din ansökan

Så fort som vi fått in din ansökan kommer vi att inleda arbetet med att kontrollera att du uppfyller behörighetskraven. Denna prövning gäller alla behörighetskraven förutom ”Allsidig kör- och trafikvana” som kommer att prövas genom ett särskilt körtest. Om du inte skickat in alla handlingar, så är det viktigt att du anger vilka kompletteringar du kommer att göra, för att vi skall kunna bedöma om du uppfyller behörighetskraven.

Inbjudan att boka in tid för körtest och intervju

När vi bedömt att du uppfyller behörighetskraven kommer du att få ett meddelande där du inbjuds att boka in tid för körtest, intervju och skriftligt prov. Tidsåtgång för ovanstående är ca 2 timmar och kostar 700 kr. När du får inbjudan till körtestet har du 2 veckor på dig att boka en tid. Ej avbokad tid debiteras om du skulle utebli från din bokade tid. Du har möjlighet att göra en körbedömning. Skulle du underkännas kan du alltså inte göra om din körbedömning igen förrän vid nästa ansökningstillfälle.

Du som blivit antagen till utbildningen kommer att bjudas in för att boka in ett informationstillfälle där du kommer att få mer information om upplägget på utbildningen samt att träffa tidigare studerande och branschrepresentanter.

Urval

När du genomfört körtest, intervju och skriftligt prov och bedömts uppfylla alla behörighetskraven påbörjas arbetet med meritvärderingen. Denna ligger sedan till grund för själva antagningen. Antagningen görs slutligen av ledningsgruppen för utbildningen och beräknas vara slutförd senast 1,5-2 månader innan utbildningen startar.

Utbildningen till trafiklärare genomförs under 60 veckor.

Under utbildningen läser du 300 yrkeshögskolepoäng fördelat på olika kurser. Allt för att förbereda dig inför ditt kommande arbete som trafiklärare.

Schema

Detaljerat schema får du löpande under studietiden. Grundschemat för en veckas studier är:

Måndag-onsdag: 

 • 1 kördag i skolan med praktiks utbildning
 • 1 dag på praktik hos en trafikskola
 • 1 självstudiedag

Torsdag-fredag:

 • Teoretisk undervisning i skolan

Utbildningen avslutas med 10 veckor LIA (praktik). Utöver dessa tio veckorna har du ytterligare 5 veckor LIA under studietiden. 

Du behövs som Trafiklärare

18-årskullarna ökar de kommande åren. Vill du vara med och utbilda dem?

Ansökan Till utbildningen i Helsingborg
är nu stängd
Ansökan till utbildningen i Kungsbacka
Är nu öppen för sen ansökan